Doelstelling

De doelstellingen van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten, die in het Zweeds zijn. Hier volgt hier een interpretatie in het Nederlands.

 • Het bevorderen van contacten tussen enerzijds Nederland en Nederlanders geïnteresseerd in Uppsala en omgeving, anderzijds Zweden en Nederlanders woonachtig in Uppsala en omgeving.
 • Het stimuleren en organiseren van culturele, pedagogische en sociale activiteiten in Zweden.
 • Het helpen van pas naar Uppsala verhuisde Nederlanders met raad (en daad).
 • Het bewaren van de Nederlandse taal.
Download
Notulen van de laatste jaarvergadering
Notulen 2018.pdf
Adobe Acrobat document 145.4 KB

Statuten

§1. FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING

 1. Värna om kontakter mellan holländerna och Holland, intresserade i Uppsala med omnejd.
 2. Stimulera kulturella verksamheter samt organisera pedagogiska och sociala aktiviteter i Sverige.
 3. Ge råd till nyinflyttade holländare.
 4. Upprätthålla det nederländska språket.

§2. MEDLEMSSKAP

Föreningen är öppen för alla som stödjer målsättningen, betalar medlemsavgift och i övrigt följer av föreningen fattade beslut.

§3. MEDLEMSMÖTE

 1. Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
 2. Medlemsmöte ska hållas närhelst två styrelseledamöter eller minst 10 medlemmar så finner påkallat.
 3. Kallelse till medlemsmöte samt dagordning för mötet skall vara samtliga medlemmar tillhanda senast 7 dagar före mötet.
 4. Följande ärenden skall - för att få tas upp till beslut på mötet -
  1. Årsmötetsfrågor
  2. Stadgeärenden
  3. Avsättande av ledamot
  4. Ärenden rörande föreningens ekonomi och lokaler.
 5. Beslut i föreningen fattas av medlemmar som fyllt 16 år samlade till möte. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
 6. Protokoll föres vid varje medlemsmöte samt justeras av tva justerare

§4. ÅRSMÖTE

 1.     Årsmotet är ett medlemsmöte och hållas under februarimånad
 2.     På arsmötet skall förekomma:
  •         Val av mötesordförande
  •         Val av mötessekreterare
  •         Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar
  •         Val av två protokolljusterare och rösträknare.
  •         Fråga om kallelsen behörigen skett
  •         Styrelsens årsberättelse
  •         Revisorernas årsberättelse
  •         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  •         Av medlem väckt fråga (motion)
  •         Val av ordförande för föreningen
  •         Val av stvrelseledamöter, sekreterare och kassör.
  •         Val av revisor
  •         Övriga ärenden
 3. Kallelsen till årsmötet skall utsändas till medlemmarna 14 dagar före årsmötet. (För extraårsmöte gäller 7 dagar).
 4. Extra årsmöte hålls då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst 1/10 av de röstberättigade skriftligen begärt det hos styrelsen, med angivande av ärende som önskas behandlat.
 5. Motioner till årsmötet skall vara inkomna före 31/1
 6. På årsmötet bör finnas nybearbetad medlemsmatrikel.

§5. STYRELSEN

 1. Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter. Arsmötet utser sekreterare och kassör. Minst 50% av styrelse skall vara närvarande för att vara beslutsmässig. Ordförande fäller avgörandet vid lika röstantal. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när annan ledamot anser det behövligt.
 2. Styrelsen har till uppgift att utåt företräda medlemmar i enlighet med medlems(års-)mötets direktiv. Verkställa beslut fattade av medlemsmötet. Sköta det löpande arbetet. Styrelsen äger rätt att själva besluta i löpande frågor.
 3. Protokoll skall föras vid varje styrelsemöte samt justeras av ordförande.

§6. FÖRVALTNING

 1. Styrelsen är gemensamt ansvarig för förvaltningen av föreningens tillgangar.
 2. Föreningens firma tecknas av den som styrelsen utser härtill.
 3. Föreningens verksamhets-och räkenskapsår löper från 1/1 - 31/12. Årsbokslut upprättas av kassören och skall vara tillgängligt för revision senast 15/1. Revisorerna ska granska räkenskaper och bokslut och övriga handlingar senast 30/1 och avge en revisionsberättelse som till- eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

§7. STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar sker genom likalydande beslut pa två på varandra följande medlem möten med minst 1 månads mellanrum.

§8. AVSÄTTANDE AV LEDAMOT

Finner medlemsmötet att ledamot av styrelsen allvarligt misskött sitt uppdrag, äger medlemsmötet rätt att avsätta denne. Beslutet fattas med 3/4 majoritet av två på varandra följande medlemsmöten med minst 1 månads mellanrum.

§9. MEDLEMSINFORMATION

Medlemsinformation bör gå ut till medlemmarna minst 2 ggr./år.

§10. UPPLÖSANDE AV FÖRENING

För upplösande av föreningen krävs enhälligt beslut av två på varandra följande medlemsmöten med minst 1 månads mellanrum. Tillgångerna skall tillfälla ändamål som kommer medlemmerna tillgodo.